Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Aanleiding

De transitie naar duurzame woningbouw is inmiddels goed op gang gekomen. Veel nieuwe energieconcepten die in dit kader zijn ontwikkeld, gaan uit van all-electric oplossingen met zonnepanelen, infrarood verwarming en warmtepompen. Gebleken is dat die concepten voor de laagbouw zijn en zich niet gemakkelijk laten vertalen in concepten naar de gestapelde bouw en hoogbouw. Dit type bouw komt frequent voor in (hoog)stedelijk gebied. Het zoeken naar alternatieve oplossingen voor een gasloze warmtevoorziening is dus wenselijk. De bestaande warmtenetten in Nederland zijn vrijwel allemaal hoge temperatuur warmtenetten (HTN), gevoed uit bronnen(AVI’s en elektriciteitscentrales), die in de toekomst grotendeels zullen verdwijnen. In een fossiel loze samenleving zijn deze bronnen beperkt. Het is daarom van belang het beschikbare aanbod op exergieniveau (de kwaliteit van de energie) te matchen met de vraag. Gebouwen hebben laag-exergetische energie nodig, die betrokken kan worden op lage temperaturen door onderlinge uitwisseling van warmte en koude en door benutting van restwarmte. Door het uitwisselen van warmte en koude kan 50% van de energie in de stad worden bespaard. Verder is de inzet van (industriële) afvalwarmte mogelijk voor gebouwen (cascadering van warmte).

Doel van het project

De energetische oplossing voor een duurzame gebouwde omgeving ligt voor een belangrijk deel in flexibele en uitbreidbare (open) koele warmtenetten van 15 - 30 °C. De netten worden gevoed met bronnen als (industriële) restwarmte (bijv. uit riool, datacenters, supermarkten en zwembaden), zonnewarmte (bijv. zonnecollectoren, PVT), geothermie. Bovendien zijn deze netten geschikt om tegelijk koude aan te bieden. Dergelijke infrastructuur biedt voordelen t.o.v. de huidige hoge en lage temperatuur warmtenetten en ook boven de huidige collectieve WKO netten. Echter ze is nog niet voldoende uitgewerkt om marktrijp te zijn.

Met dit project willen we deze flexibele (modulaire) open koele warmtenetten (KWN) als haalbaar energieconcept onderzoeken en uitwerken. Daarbij zullen techniek, business cases, beheermodellen en acceptatie door stakeholders voorwerp van onderzoek zijn. Met betrekking tot al deze aspecten zullen in het project praktisch toepasbare ontwikkelingen worden geproduceerd.

Het uiteindelijk resultaat staat aan de vooravond van het realiseren van het eerste open koele warmtenet in Nederland.